AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 5 października 2010 r. wraz z wynikami głosowań. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 5 października 2010 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/ 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza, PESEL 73121113872.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 9 września 2010 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Adam Bednarczyk i Jerzy Orzeszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009/2010, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:

"�� informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,

"�� sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 274 020 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych),

"�� rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 782 tys. (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

"�� sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 11 782 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

"�� sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 261 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

"�� sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3 663 tys. zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

"�� oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2009/2010, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 407 012 tys. zł (słownie: czterysta siedem milionów dwanaście tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 157 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 14 888 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 17 227 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 12 772 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 521 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 10 251 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 502 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące złotych),

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 11 781 858,05 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2009/2010 w ten sposób, że kwotę 7 561 993,20 złotych (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 4 219 864,85 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 18.10.2010 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.11.2010 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Grzegorzowi Stanisławowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Albertowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Wojciechowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Nick Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Rafałowi Dominikowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Tomaszowi Piotrowi Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Piotra Chenczke

z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Piotra Chenczke rezygnacją postanawia odwołać go z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Nick Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Wilhelma Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Andreasa Meier do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 22/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 23/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Rafała Dominika Koniecznego do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 24/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 25/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Rafała Dominika Konieczny na kwotę 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia 5 października 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 26/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia 5 października 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 27/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430§1 Ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w jego §2 pkt 1 nowych pozycji:

"69.20.Z-Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

82.91.Z-Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.
Grzegorz Nowak - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dochód | walne zgromadzenie | głosy | Ambra SA | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »