AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 10 października 2011 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan - Parchimowicz, PESEL 72080202384.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 5/2011 z dnia 14 września 2011 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Jerzy Orzeszek i Piotr Szymczak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010/2011, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2010/2011, na które składa się:

"�� informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,

"�� sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266 998 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

"�� rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 554 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

"�� sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 18 554 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

"�� sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 990 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

"�� sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3 915 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych);

"�� oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2010/2011, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2010/2011, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 398 725 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 211 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19 143 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 24 198 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 302 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 104 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 12 740 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 5 255 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 18 554 215,12 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście złotych i dwanaście groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2010/2011 w ten sposób, że kwotę 10 082 657,60 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 8 471 557,52 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 25.10.2011 r. a dzień wypłaty dywidendy na 10.11.2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Piotrowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Tomaszowi Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430§1 ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 4 a. w brzmieniu następującym:

"§ 4 a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach (funduszach) rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem.

3. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

4. Stosując odpowiednio obowiązujące w tym zakresie przepisy, Zarząd określi dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki), jak również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy."

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.194.769, co stanowi 72,18% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.194.769, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.194.769, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.
Grzegorz Nowak - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Ambra SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »