Reklama

AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 8 października 2013 r. wraz z wynikami głosowań. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 8 października 2013 r. następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 10 września 2013 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszka, PESEL 73082000130.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaja, PESEL 85102703932.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012/2013, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2012/2013, na które składa się:

− informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.094 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.202 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące złotych);

− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 21.202 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące złotych);

− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.913 tys. zł (trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy złotych);

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 9.825 tys. zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

− oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2012/2013, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2012/2013, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 419.597 tys. zł (czterysta dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.080 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16 531 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 21.028 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16.014 tys. zł (szesnaście milionów czternaście tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.780 tys. zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 5.931 tys. zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 8.464 tys. zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 21.202.215,47 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i czterdzieści siedem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2012/2013 w ten sposób, że kwotę 10.838.856,92 złotych (dziesięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 43 (czterdzieści trzy) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 10.363.358,55 złotych (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 17 października 2013 roku a dzień wypłaty dywidendy na 05 listopada 2013 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012/2013 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012/2013 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 20/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012/2013 Panu Jarosławowi Szlendakowi. ---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 21/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Nicka Günthera Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 22/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Wilhelma Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 23/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Andreasa Meier do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 24/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 25/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Rafała Koniecznego do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 26/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 27/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Rafała Koniecznego na kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 28/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała nr 29/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430§1 Ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. zmienić § 5 pkt II.18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »