AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 11 października 2017 r. wraz z wynikami głosowań - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 11 października 2017 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 14 września 2017 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017,

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.

za rok obrotowy 2016/2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:

− opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 278 799 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

− sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 074 tys. zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 5 535 tys. zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);

− oraz informacje dodatkowe i objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:

- opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 412 443 tys. zł (czterysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 32 499 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 23 073 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody za okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 29 191 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 793 tys. zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 371 tys. zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 685 tys. zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 4 618 tys. zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych);

- oraz informacje dodatkowe i objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 21 181 634,35 złotych (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i 35 groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2016/2017 w ten sposób, że kwotę 15 123 986,40 złotych (piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 40 groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 60 (sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 057 647,95 złotych (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 95 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 23.10.2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 7.11.2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Borisowi Schlimbach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Horstowi Hillesheim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11.10.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. Pani Patrycji Piątek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 11.10.2016 r. Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Nicka Günthera Reh, ze skutkiem na dzień następujący po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia:

Powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Oliverowi Gloden pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-11Robert OgórPrezes Zarządu
2017-10-11Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »