Reklama

AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r. wraz z wynikami głosowań - raport 30

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 11 października 2016 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016,

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.

za rok obrotowy 2015/2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się:

− informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285 022 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych);

− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 048 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych);

− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 048 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych);

− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 445 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 97 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

− oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 411 759 tys. zł (słownie: czterysta jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 288 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 869 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 30 285 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 282 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 424 tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 679 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 951 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 14 047 515,58 złotych (słownie: czternaście milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2015/2016 w ten sposób, że kwotę 13 107 454,88 złotych (słownie: trzynaście milionów sto siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 52 (słownie: pięćdziesiąt dwa) grosze na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 940 060,70 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2016 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.11.2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 15.04.2016 roku Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż pięć i nie więcej niż siedem osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.444.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Nicka Günthera Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 26/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 27/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 28/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 29/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 30/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 31/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała nr 32/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »