AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 16 października 2019 r. wraz z wynikami głosowań - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AMBRA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło w dniu 16 października 2019 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Reklama

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 19 września 2019 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Kaczmarską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019,

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.

za rok obrotowy 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, na które składa się:

− wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283 577 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28 091 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 28 091 tys. złotych dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 951 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 9 341 tys. zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);

− oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 488 214 tys. zł (czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 970 tys. zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 919 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 39 289 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 31 222 tys. zł (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 229 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 14 082 tys. zł (czternaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 7 357 tys. zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 28 091 363,34 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 34/100) osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 w ten sposób, aby kwotę 17 644 650,80 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 10 446 712,54 złotych (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych i 54/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 30.10.2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

przez Pana Olivera Gloden

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

przez Pana Nicka Günthera Reh

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Jarosława Szlendak w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 24/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 25/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 26/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 27/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 28/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 29/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 30/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Horsta Hillesheim na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 31/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 32/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia fu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »