Reklama

POZBUD (POZ): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

Reklama

UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A.

Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T &R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku

wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012

rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2012 roku.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków

w 2012 roku.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w 2012 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na

2013 rok.

13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2012, na które składają się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.982.268,25 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),

• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.415.808,28 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537.916,51 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

• informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012 rok

oraz sytuacji Spółki w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi

Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi

Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 25 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2013 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statuut Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e). zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych

g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

h) rozwiązanie Spółki,

i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,

ł) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Agnieszka LachorProkurentAgnieszka Lachor

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »