Reklama

ACTION (ACT): Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

Reklama

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ACTION S.A. stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad

w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 24.03.2010 r. oraz w raporcie bieżącym nr 15/2010 z dnia 24.03.2010 r. oraz uzupełnionym przez Zarząd w trybie art. 401§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26.03.2010 r., co zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 26.03.2010 r. oraz w raporcie bieżącym nr 18/2010 z dnia 26.03.2010 r.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od

1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania imiennego zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008/2009, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 46.607.618,22 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset siedem tysięcy sześćset osiemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze), w ten sposób, że:

- kwotę 13.948.500 zł. (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), tj. kwotę 85 gr. (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

- kwotę 32.659.118,22 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 6 maja 2010 r.

3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2010 r.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009 obejmującym okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku:

a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;

b. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu;

c. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.060.834, co stanowi 36,93 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.060.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 6.060.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Laseckiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.060.392 co stanowi 61,31 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.060.392 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.060.392 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009 obejmującym okres od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku:

a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

c. Joannie Wójcik, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 27.08.2008 roku, pełniącej w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;

d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej;

e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej;

f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.10.2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki:

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Wójcik:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

d.głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

e.głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Przewodniczący wezwał Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego do wskazania kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego posiadającego 1.400.000 akcji Spółki, co daje 8,53 % kapitału zakładowego zgłosił następujące kandydatury na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Łukasza Pawłowskiego i Rafała Antczaka (obecnie będących Członkami Niezależnymi Rady), składając pisemny wniosek w tej sprawie wyżej wymienionego Akcjonariusza oraz pisemne oświadczenia tych kandydatów, z których wynika, że wyrazili oni zgodę na kandydowanie, spełniają kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są im znane okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad tymi kandydaturami i podał jego wyniki:

a. głosowanie w sprawie powołania Łukasza Pawłowskiego:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

b. głosowanie w sprawie powołania Rafała Antczaka:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Iwona Bocianowska, Piotr Kosmala, Marek Jakubowski składając ich pisemne oświadczenia, z których wynika, że wyrazili oni zgodę na kandydowanie, spełniają kryteria niezależności wskazane w statucie Spółki oraz, że nie są im znane okoliczności, które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

a. głosowanie w sprawie powołania Iwony Bocianowskiej:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

b. głosowanie w sprawie powołania Piotra Kosmali:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

c.głosowanie w sprawie powołania Marka Jakubowskiego:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści:

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A. na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 §1 w związku z art. 386 §2 i art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2010 roku do 19 lipca 2013 roku, powołując w skład Rady Nadzorczej:

1. Łukasza Pawłowskiego - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

2. Rafała Antczaka - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

3. Iwonę Bocianowską

4. Piotra Kosmalę

5. Marka Jakubowskiego

Następnie Przewodniczący działając jako pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego zgłosił kandydaturę Iwony Bociankowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała następującej treści.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Powołać Panią Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2010 roku do 19 lipca 2013 roku.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 20.04.2010 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR"

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a. i ust. 1 c. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Począwszy od roku obrotowego 2010, obejmującego okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania finansowe ACTION S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.560.834, co stanowi 64,36 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.560.834 głosów;

- - za przyjęciem uchwały oddano 10.560.834 głosów;

- - nikt nie głosował przeciwko;

- - nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Piotr Bieliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »