MEW (MSA): Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MEW S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MEW Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."

Reklama

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 29 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad oraz przesłanie dnia 29 maja 2013 roku raportu bieżącego zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 3 czerwca 2013 roku umieszczono na stronie internetowej Spółki zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Michała Wilkowskiego oraz przesłano raport bieżący zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

Dnia 6 czerwca 2013 roku umieszczono na stronie internetowej Spółki zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Marcina Markiewicza oraz przesłano raport bieżący zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:

a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) akcji, dających prawo do 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Ad. pkt 4) porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował kandydatury Krzysztofa Łukasza Zeniuka i Macieja Filipa Nadulskiego do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Krzysztof Łukasz Zeniuk i Maciej Filip Nadulski."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta)kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jednego milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jednego milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Krzysztof Kruk zgłosił wniosek zmianę kolejności podejmowania uchwał w porządku obrad poprzez przeniesienie dotychczasowego punktu 18: "Zmiana statutu Spółki" przed dotychczasowy punkt 5: "Przyjęcie porządku obrad", a w związku z tym nadanie mu numeru 5.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego wniosku Pana Krzysztofa Kruk o zmianę kolejności podejmowania uchwał w porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad przyjęciem wniosku Pana Krzysztofa Kruk w sprawie zmiany kolejności podejmowania uchwał w porządku obrad oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem)

b) ważnych głosów, za przyjęciem powyższego wniosku oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosy, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"§ 1

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że usuwa ust. 8, 9 i 10.

§ 2

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem)

b) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.102.047 głosów, przeciwko uchwale w powyższym brzmieniu oddano 250.000 głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. .

Ad. pkt 6) porządku obrad.

Przewodniczący postawił wniosek o przegłosowanie porządku obrad w podanym wyżej brzmieniu.

Uchwała nr 4/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2013 roku, o godzinie 11.00:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej

5) Zmiana statutu Spółki.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok.

11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.

12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.

13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.

14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

17) Zmiana składu Zarządu.

18) Zmiana składu Rady Nadzorczej.

19) Wolne wnioski.

20) Zamknięcie obrad."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 7) porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.

Ad. pkt 8) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok, określone w § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/06/13/2 z dnia 13 czerwca 2013 roku."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem)

b) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 9) porządku obrad.

Po zapoznaniu się przez wszystkich akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu ze sprawozdaniem finansowym MEW S.A. za rok 2012 Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 6/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 13.135.668,75 zł (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);

2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku stratę netto w wysokości 583.960,61 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie 416.456,09 zł (czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięć groszy)

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 4.353.435,31 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy)."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 10) porządku obrad.

Po zapoznaniu się przez wszystkich akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu ze sprawozdaniem Zarządu z działalności MEW S.A. za rok 2012 - Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 7/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 11) porządku obrad.

Uchwała nr 8/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/06/13/2 z dnia 13 czerwca 2013."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 12) porządku obrad.

Uchwała nr 9/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 13.858.609,72 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);

2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku stratę netto w wysokości 1.305.709,27 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwadzieścia siedem groszy);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1.604.971,53 zł (jeden milion sześćset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 2.714.130,40 zł (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych i czterdzieści groszy)."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 13) porządku obrad.

Uchwała nr 10/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 14) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 11/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za 2012 rok

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 583.960,61 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 15) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 12/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Michałowi Wilkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) Michał Wilkowski stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,

b) z zastrzeżeniem powyższego - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 858.547 (ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 34,05 % (trzydzieści cztery całe i pięć setnych) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 858.547 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 686.167 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale w powyższym brzmieniu oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiąc trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Ad. pkt 16) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 13/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Markiewiczowi - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) Marcin Mariusz Markiewicz stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,

b) z zastrzeżeniem powyższego - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 915.880 (dziewięciuset piętnastu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu) akcji, stanowiących 36,33 % (trzydzieści sześć całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 915.880 (dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 743.500 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 14/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Puchowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.179.667 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Zeniukowi - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) Krzysztof Zeniuk stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu

b) z zastrzeżeniem powyższego - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.328.077 (jednego miliona trzystu dwudziestu ośmiu tysięcy siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 52,68 % (pięćdziesiąt dwa całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.328.077 (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.155.697 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jakubowi Ciepieli - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.179.667 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Kamili Kruk - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012."

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.179.667 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 172.380 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zgromadzenia do dnia 25.07.2013r. (dwudziestego piątego lipca dwa tysiące trzynastego roku) do godziny 11:00 (jedenastej - zero zero).

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego wniosku o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 18/25.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać wznowione w tym samym miejscu dnia 25.07.2013r. (dwudziestego piątego lipca dwa tysiące trzynastego roku), o godzinie 11:00".

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 56,63% (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b) za przyjęciem powyższego wniosku oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosy, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać wznowione w tym samym miejscu dnia 25 lipca 2013 roku o godzinie 11:00.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Maciej NadulskiProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »