Reklama

PROCAD (PRD): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 19 marca 2010 r.

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 19 marca 2010 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia:

1. nadać nowe brzmienie §5 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jest:

a) działalność wydawnicza (58);

b) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);

c) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);

d) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);

e) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);

f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);

g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2);

h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);

i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);

j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59);

k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);

m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);

n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z).

2. Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

a. w § 30 ustępy 2 i 3 skreśla się.

b. w § 31 ustęp 2 skreśla się i § 31 nadaje się brzmienie:

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza i udostępnia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

c. w § 32 ustępowi 3 nadaje się brzmienie:

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

d. w § 32 ustępowi 4 nadaje się brzmienie:

4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do

podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

e. w § 32 dodaje się ustęp 6, któremu nadaje się brzmienie:

6. Spółka realizując przyznaną prawem możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej przez akcjonariuszy może podejmować czynności mające na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jak i potwierdzenie tożsamości osób działających przy wykorzystaniu formy elektronicznej. Niezależnie od tego, wybór elektronicznej formy działania dokonywany jest przez akcjonariusza i na jego ryzyko. Spółka, w granicach dopuszczalnych przez prawo, ustala techniczne aspekty czynności dokonywanych

w formie elektronicznej.

f. § 33 nadaje się brzmienie:

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym.

g. § 39 ust. 1 nadaje się brzmienie:

Wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane na stronie internetowej Spółki www.procad.pl lub - jeśli wymaga tego prawo - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 19 marca 2010 roku

o przeznaczeniu akcji własnych Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia:

Spośród 1 012 234 sztuk akcji skupionych przez Spółkę w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych PROCAD SA przeznacza się:

a. do umorzenia 412 234 sztuk, na zasadach określonych w KSH, z tym zastrzeżeniem, że WZA na którym ww. akcje zostaną umorzone odbędzie się nie później niż 31.12.2010 roku. Walne Zgromadzenie może w okresie do dnia umorzenia akcji podjąć uchwałę o przeznaczeniu ich na inny cel;

b. do wydania udziałowcom nabywanej przez PROCAD SA spółki AutoR KSI Sp. z o.o. w Warszawie w zamian za udziały tej spółki 600.000 szt. akcji PROCAD SA., z tym zastrzeżeniem, że jeżeli akcje z tej puli nie zostaną wydane w zamian za udziały w AutoR KSI Spółka z o.o. w Warszawie w terminie do dnia 31 czerwca 2012 roku, wówczas winny zostać umorzone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

nr 4 z dnia 19 marca 2010 roku

o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na mocy § 36 ust. 1 lit. i postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę gruntu inwestycyjnego, który powinien charakteryzować się następującymi cechami:

a. Położenie w granicach administracyjnych Gdańska, Sopotu lub Gdyni, z dostępem do środków komunikacji miejskiej w odległości nie większej niż 1 km.

b. Cena transakcji nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

c. Miejscowy Plan Zagospodarowania oraz parametry działki (położenie, kształt, wielkość itp.) muszą umożliwiać wybudowanie obiektu biurowego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m kw.

Przed realizacją transakcji zakupu wybranej nieruchomości Zarząd jest zobowiązany zlecić uprawnionemu podmiotowi wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu ocenę atrakcyjności inwestycji. Cena transakcji nie może przekraczać 85% wartości wynikającej z operatu.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki PROCAD Spółka Akcyjna do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego podjęcie uchwały w tej sprawie.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki w zw. z § 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Jarzyńską.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Krzyka.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »