Reklama

TUEUROPA (ERP): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2011 r. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2011r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Teresę Ordzik-Siarka.

Reklama

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 7.797.328 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 18 maja 2011 r.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 7.797.328 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, mając na uwadze potrzebę utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2.Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w terminie do dnia 15 czerwca 2014r.

3.Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.

4.Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

5.Łączna liczba akcji własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach Programu opcji menadżerskich w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki nie będzie większa niż 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji.

6.Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011r. powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego określonego w pkt 7 uchwały, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami.

7.W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.

8.Akcje nie mogą być nabywane za cenę wyższą niż 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.

9.Stosownie do uchwały Zarządu akcje mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich.

10.Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 15 czerwca 2014 r., również w sytuacji kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy, określony w pkt 7.

11.Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji.

12.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

13.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu, w szczególności określający szczegółowe zasady i warunki oferowania pracownikom akcji własnych nabytych zgodnie z niniejszą uchwałą.

14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 6.397.328 głosów "za", 1.400.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w trybie

art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, w pełni pokryte, w liczbie nie większej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki.

3.Nabywanie akcji własnych Spółki może następować do 15 czerwca 2014r.

4.Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych ) za jedną akcję.

5.Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011r., nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również nominalną wartość pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

6.Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r.

7.Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Spółki w drodze uchwały określi w szczególności ostateczną liczbę, sposób nabywania, cenę, termin oraz cel nabycia akcji.

8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 6.397.328 głosów "za", 1.400.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została podjęta.
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »