Reklama

ASSECOBS (ABS): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 r. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2012 r.

w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Olekszyka.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów "za",

0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Wojciech Barczentewicz - Członek Komisji,

- Sławomir Pawłowski - Członek Komisji,

- Paweł Petrusewicz - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków,

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) § 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu "Zarząd Spółki składa się z 4 (czterech) do 8 (osiem) członków, w tym Prezesa, I Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej." otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej."

2) § 14 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu "Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu." otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu."

3) § 14 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu "W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin.

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia." otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu wskazane powyżej mają na celu jedynie uporządkowanie dotychczasowych postanowień Statutu oraz dostosowanie ich do stanu faktycznego (m.in. poprzez wykreślenie funkcji I Wiceprezesa Zarządu, która to funkcja w Spółce nie występuje), jak również uelastycznienie postanowień Statutu w zakresie liczby Członków Zarządu (tak, aby zmniejszenie liczby członków Zarządu nie niweczyło możliwości działania przez ten organ do czasu uzupełnienia jego składu).

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Pełnomocnik Akcjonariusza Amplico OFE zgłosił poprawkę do odczytanego projektu uchwały przez zastąpienie w pkt 1 uchwały wyrazów "w wysokości 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto" wyrazami "w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) brutto". Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 z uwzględnieniem tej poprawki według następującego brzmienia:

UCHWAŁA Nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:

1) ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) brutto;

2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3 500 000 głosów "za", 18 209 527 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 nie została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 w brzemieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:

1) ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;

2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowią 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 18 209 527 głosów "za", 3 500 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Wojciech Barczentewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »