Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 14.01.2016 r.

Reklama

UCHWAŁA NR 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: przyjęcia następującego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.:

§1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał:

6.1 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.;

6.2 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6.3 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6.4 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością TRITON DEVELOPMENT SA;

6.5 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,

6.6 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,

6.7 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,

6.8 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,

6.9 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.839.462 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i 151.987 głosach "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 98,31 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na pięć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.991.449 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w głosowaniu oddzielnymi grupami na pięć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.991.449 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 4/2015

grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRITON DEVELOPMENT S.A. w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. w drodze głosowania grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy TRITON DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Spółka”) w składzie:

- Agio RB FIZ

- Cezary Gregorczuk

w drodze głosowania w grupie, dokonała wyboru do Rady Nadzorczej Spółki TRITON DEVELOPMENT S.A. Pana Piotra Kwaśniewskiego PESEL: 68031111096

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przedstawiciel akcjonariuszy głosujących w zawiązanej grupie stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.067.563 ważnych głosów z 1.067.563 akcji reprezentujących 16,77 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.067.563 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 5/2015

grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRITON DEVELOPMENT S.A. w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, grupa akcjonariuszy TRITON DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Spółka”) w składzie:

- Agio RB FIZ

- Cezary Gregorczuk

w drodze głosowania w grupie, deleguje Pana Piotra Kwaśniewskiego PESEL : 68031111096 jako członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przedstawiciel akcjonariuszy głosujących w zawiązanej grupie stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.067.563 ważnych głosów z 1.067.563 akcji reprezentujących 16,77 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.067.563 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Włocha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i 151.987 głosach "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Opalskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i 151.987 głosach "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 8/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Banasińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.549.098 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 9/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Borzymowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i 151.987 głosach "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 10/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000,00 zł brutto oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4.000,00 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc zł) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 12/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 25 stycznia 2016 roku. Posiedzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów "za”, przy braku. głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-14Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2016-01-14Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »