PFLEIDER (PFL): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 27 lipca 2015 roku - raport 39

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 lipca 2015 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reklama

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panu Markowi Czarnieckiemu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 46.109.243 akcji co stanowi 92,92% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 46.097.146 głosów ”za” oraz 12.097 głosów "przeciwko”. Głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” nie było.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) ("Zgromadzenie”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 46.109.243 akcji co stanowi 92,92% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 46.097.146 głosów ”za” oraz 12.097 głosów "przeciwko”. Głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” nie było.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zważywszy, że Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) rozważa przystąpienie w ramach reorganizacji grupy Pfleiderer do proponowanej transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Pfleiderer GmbH ("PG”), w której współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa (która to wycena będzie określona w oparciu o cenę emisyjną akcji Spółki ustaloną w wyniku procesu budowania księgi popytu prowadzonego w trakcie oferty publicznej akcji nowej emisji), który zostanie następnie określony w umowie sprzedaży 100% udziałów PG, wyniósłby 56,95% dla Segmentu Zachodniego do 43,05% dla Segmentu Wschodniego (zgodnie z definicjami określonymi w opinii Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej emisji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej), przy czym wpływy pochodzące z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone byłyby w szczególności na: (i) sfinansowanie nabycia przez Spółkę 100% udziałów w PG, (ii) pokrycie kosztów reorganizacji grupy Pfleiderer dotyczących zamierzonej transakcji oraz (iii) zmniejszenie zadłużenia powiększonej w następstwie realizacji transakcji grupy kapitałowej Spółki, co ma pomóc osiągnąć zakładany na koniec roku docelowy poziom 1,5x do 2x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA; przy czym osiągnięcie takiego poziomu uzależnione będzie od rezultatów procesu budowania księgi popytu na akcje Spółki w ofercie publicznej, a także innych czynników i przyszłych niepewności; przy czym w zakresie, w jakim koszty transakcji poniesione przez Spółkę przekroczą kwotę 11 milionów euro, nadwyżka ponad tę kwotę pomniejszy cenę nabycia udziałów w Pfleiderer GmbH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć poniższą uchwałę.

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych ("KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej”), a także Art. 9 ust. 2, Art. 27 oraz Art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”) niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) oraz nie wyższą niż 13.200.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 16.375.920,33 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) oraz nie wyższej niż 29.575.920,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji”).

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzonej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki, tj. za cały rok 2015.

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

1. Osobom, które: (i) będą posiadały akcje Spółki na koniec dnia poprzedzającego dzień otwarcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji ("Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów”) oraz (ii) złożą ważny zapis na Akcje Nowej Emisji po cenie, która nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu ("Uprawnieni Inwestorzy”), będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przydziału Akcji Nowej Emisji w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów wskazanych w zaświadczeniu, świadectwie depozytowym lub oświadczeniu, o którym mowa poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej i nie będzie wyższa niż liczba Akcji Nowej Emisji, na którą Uprawniony Inwestor złożył ważny zapis ("Prawo Pierwszeństwa”).

2. Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa będzie przedłożenie wraz z zapisem na Akcje Nowej Emisji zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wystawionego przez uprawniony podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów dany Uprawniony Inwestor posiadał zapisane akcje Spółki lub złożenia oświadczenia, potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadaną przez Uprawnionego Inwestora w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów.

3. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do przydziału pozostałych Akcji Nowej Emisji według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom.

§4.

1. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:

(a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;

(b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; oraz

(c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

2. Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, ostateczna liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji oraz cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostaną ustalone przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ich ustalenie, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Nowej Emisji.

3. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Nowej Emisji ("Prawa do Akcji”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”), w szczególności do:

(a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;

(b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji;

(c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu; oraz

(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

4. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

(a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;

(b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji; oraz

(c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§5.

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

(a) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) Praw do Akcji; oraz

(b) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) umowy o rejestrację Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

3. Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

(a) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) Praw do Akcji; oraz

(b) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.

4. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§6.

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D, o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 16.375.920,33 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) oraz nie więcej niż 29,575,920.00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na nie mniej niż 49.624.001 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące jedną) akcję oraz nie więcej niż 89.624.000 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C, D i E, o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda.”

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.

3. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§7.

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Niniejsza Uchwała traci moc jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, nie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców do dnia 31 marca 2016 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 46.109.243 akcji co stanowi 92,92% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 42.080.033 głosów ”za”, 3.348.569 głosów "przeciwko” oraz 680.641 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się”.

ZAŁĄCZNIK

OPINIA ZARZĄDU

SPÓŁKI PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRAJEWIE

z dnia 23 lipca 2015 roku

w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru

w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji nowej emisji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej

– odnosząca się do projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 27 lipca 2015 roku zaproponowanego przez Pfleiderer Service GmbH w dniu 23 lipca 2015 roku na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ("KSH”), Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) sporządził niniejszą opinię w dniu dnia 23 lipca 2015 roku w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji serii E Spółki ("Akcje Serii E”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii E.

Pierwotna opinia Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku została przygotowana i opublikowana wraz z projektem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2015 roku zaproponowanym przez Zarząd i opublikowanym w dniu 30 czerwca 2015 roku. Niniejsza opinia została przygotowana w związku z projektem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2015 roku zaproponowanym przez Pfleiderer Service GmbH, większościowego akcjonariusza Spółki, w dniu 23 lipca 2015 roku na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania proponowanego nabycia przez Spółkę wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH (“PG”), podmiocie pośrednio kontrolującym Spółkę i będącym jednoosobową spółką zależną Atlantik S.A. (“Przejęcie”, “Transakcja”). Po pomyślnym przeprowadzeniu Transakcji, Spółka stanie się podmiotem dominującym zrestrukturyzowanej grupy kapitałowej oraz jednostką dominującą w stosunku do PG i jego podmiotów zależnych. Obecnie, PG i jego spółki zależne obejmują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niemczech i Europie Zachodniej ("Segment Zachodni”) oraz w Polsce i Europie Wschodniej ("Segment Wschodni”, reprezentowany przez Spółkę).

Intencją jest, aby część wpływów z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego ("Oferta Publiczna”) została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia powiększonej w następstwie realizacji Transakcji grupy kapitałowej Spółki, co ma pomóc osiągnąć zakładany na koniec roku docelowy poziom 1,5x do 2x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA. Osiągnięcie takiego poziomu uzależnione będzie od rezultatów procesu budowania księgi popytu na akcje Spółki w ofercie publicznej, a także innych czynników i przyszłych niepewności. Intencją jest, aby pozostałe wpływy z Oferty Publicznej zostały wykorzystane w szczególności na pokrycie kosztów reorganizacji grupy Pfleiderer. W zakresie, w jakim koszty transakcji poniesione przez Spółkę przekroczą kwotę 11 milionów euro, nadwyżka ponad tę kwotę pomniejszy cenę nabycia udziałów w Pfleiderer GmbH.

Ponadto, istniejące akcje Spółki mogą zostać również zaoferowane w ramach Oferty Publicznej przez większościowego akcjonariusza Spółki, spółkę Pfleiderer Service GmbH. Akcje Spółki, których Pfleiderer Service GmbH nie zbędzie w ramach Oferty Publicznej, zostaną przeniesione do Atlantik S.A. przed realizacją Przejęcia.

Zgodnie z proponowaną strukturą Transakcji, cena nabycia udziałów w PG zależeć będzie od wyceny Spółki, ustalonej w ramach Oferty Publicznej. Na podstawie historycznych skonsolidowanych danych finansowych, dochodowości, perspektyw wzrostu i potencjału Spółki i PG oraz prognoz rynkowych, uzgodniony zostanie współczynnik proporcjonalnej wyceny przedsiębiorstwa Segmentu Wschodniego do wyceny przedsiębiorstwa Segmentu Zachodniego, który zostanie następnie określony w umowie sprzedaży udziałów PG (“Umowa Sprzedaży Udziałów”). W dniu 22 lipca 2015 roku Spółka ustaliła, że współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa, który zostanie następnie określony w Umowie Sprzedaży Udziałów, wyniesie 56,95% dla Segmentu Zachodniego do 43,05% dla Segmentu Wschodniego. W wyniku prowadzonego w trakcie Oferty Publicznej procesu budowania księgi popytu ustalona zostanie cena emisyjna Akcji Serii E, która biorąc pod uwagę uzgodniony współczynnik proporcjonalnej wyceny przedsiębiorstwa Segmentu Wschodniego do wyceny przedsiębiorstwa Segmentu Zachodniego określony w Umowie Sprzedaży Udziałów, umożliwi wyznaczenie ceny nabycia PG. W dniu 22 lipca 2015 roku Spółka ustaliła parametry, które będą stanowić podstawę do ustalenia ceny nabycia 100% udziałów w PG. Proponowana struktura zakłada przyznanie stronom Umowy Sprzedaży PG prawa do wycofania się z umowy w przypadku, gdyby cena emisyjna Akcji Serii E, określona w wyniku budowania księgi popytu, skutkowała ustaleniem ceny nabycia udziałów PG na poziomie, który jedna lub druga ze stron uznałaby za zbyt wysoki lub zbyt niski.

Proponowana Transakcja stanowi element procesu reorganizacji grupy kapitałowej PG (“Reorganizacja”), który zakłada refinansowanie części obecnego zadłużenia niektórych spółek z grupy kapitałowej PG, w tym PG (“Refinansowanie”) i wymaga uzyskania pewnych zgód i zezwoleń organów regulacyjnych, w tym organów antymonopolowych. Proponowana struktura zakłada, że wszystkie elementy Reorganizacji (a konkretnie Przejęcie, Oferta Publiczna i Refinansowanie) będą wzajemnie od siebie uzależnione. W szczególności proponuje się, by rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach Oferty Publicznej było uzależnione od uprzedniego spełnienia określonych warunków dotyczących Reorganizacji, w tym wybranych warunków zawieszających dla Przejęcia. Ponadto, Przejęcie nie zostanie zrealizowane przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zwolnieniem wpływów z Oferty Publicznej w celu sfinansowania nabycia udziałów w PG. Oczekuje się, że wskutek Transakcji Atlantik S.A. prawdopodobnie utraci pakiet kontrolny akcji w Spółce. Transakcja, jeżeli dojdzie do skutku, będzie stanowiła niezwykle istotny etap w rozwoju działalności Spółki.

Dodatkowo, z uwagi na założenia Transakcji, w przypadku realizacji Oferty Publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej (na zasadzie praw poboru), większościowy akcjonariusz Spółki, Pfleiderer Service GmbH, nie wykonałby praw poboru z posiadanych akcji w ramach Oferty Publicznej. W konsekwencji, z uwagi na liczbę akcji Spółki posiadanych przez Pfleiderer Service GmbH, w przypadku podjęcia przez Pfleiderer Service GmbH decyzji o zbyciu praw poboru, wycena praw poboru oferowanych do zbycia oraz tryb ich zbywania mogłyby być utrudnione lub istotnie niekorzystnie wpłynąć na notowania praw poboru na rynku regulowanym. Ponadto, w przypadku nieobjęcia akcji nowej emisji w wykonaniu takich praw poboru, pomyślne zakończenie Oferty Publicznej obciążone byłoby istotnie większym ryzykiem.

Tym niemniej, uchwała przewiduje, że osoby, które: (i) będą posiadały akcje Spółki na koniec dnia poprzedzającego dzień otwarcia subskrypcji Akcji Serii E oraz (ii) złożą ważny zapis na Akcje Serii E po cenie, która nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Serii E ustalona przez Zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przydziału Akcji Serii E.

Ponadto, przewiduje się, że uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie bezskuteczna w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego nie zostanie zarejestrowane do dnia 31 marca 2015 roku.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii E.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-27RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-27IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Lipiec 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »