Reklama

PFLEIDER (PFL): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku - raport 58

Raport bieżący nr 58/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 października 2015 roku.

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reklama

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panu Markowi Czarnieckiemu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 40.563.793 akcji co stanowi 81,74% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 40.563.793 głosów ”za”, głosów "przeciwko” oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” nie było.

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie”) spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.781.793 akcji co stanowi 86,21% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 42.781.793 głosów ”za”, głosów "przeciwko” oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” nie było.

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 22 października 2015 roku

w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”) wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez Spółkę oraz udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 KSH, do nabycia akcji własnych Spółki oraz praw do akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Upoważnienie”).

§2.

1. W celu umożliwienia dokonywania działań stabilizacyjnych mających na celu wsparcie kursu notowań akcji i praw do akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) w okresie następującym po zakończeniu oferty publicznej akcji serii E Spółki ("Oferta”) ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę od podmiotu (lub podmiotów), który będzie dokonywał działań stabilizacyjnych, akcji własnych lub praw do akcji własnych:

(a) Przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje Spółki będące akcjami na okaziciela ("Akcje”) lub prawa do akcji serii E Spółki w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Prawa do Akcji”) znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w liczbie nie większej niż 15% ostatecznej liczby nowo emitowanych akcji serii E Spółki oferowanych w Ofercie, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Akcji lub Praw do Akcji. Z zastrzeżeniem, że w żadnym momencie realizacji Upoważnienia suma łącznej wartości nominalnej akcji własnych Spółki nabytych na podstawie Upoważnienia oraz łącznej wartości nominalnej posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych na innej podstawie niż Upoważnienie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

(b) Transakcje nabycia Akcji lub Praw do Akcji na podstawie i w ramach Upoważnienia od podmiotu (lub podmiotów), który będzie dokonywał działań stabilizacyjnych, będą mogły być dokonywane w ciągu 60 dni kalendarzowych począwszy od dnia pierwszego notowania na GPW Praw do Akcji.

(c) Nabywanie Akcji lub Praw do Akcji następować będzie za cenę nie niższą niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) i nie wyższą niż ostateczna cena emisyjna akcji serii E w Ofercie.

(d) Nabywanie Akcji lub Praw do Akcji może nastąpić jednorazowo lub wielokrotnie (w transzach), przy czym może być ono dokonywane zarówno za pośrednictwem jak i bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, w tym również w drodze zawierania transakcji pakietowych lub transakcji poza obrotem zorganizowanym.

(e) Szczegółowe warunki i tryb nabycia Akcji lub Praw do Akcji, w tym warunki udzielenia przez Spółkę opcji sprzedaży Akcji lub Praw do Akcji (opcja put) podmiotowi (lub podmiotom), który będzie dokonywać działań stabilizacyjnych oraz sposób zabezpieczenia wykonania takiej opcji, zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki z takim podmiotem (lub podmiotami), z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały.

2. Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie Upoważnienia mogą zostać przeznaczone do: (i) dalszej odsprzedaży; (ii) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji; (iii) umorzenia lub (iv) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

§3.

W celu sfinansowania nabywania Akcji lub Praw do Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje i Prawa do Akcji nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 140.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na ten kapitał rezerwowy. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4.

Zarząd Spółki może zakończyć nabywanie Akcji lub Praw do Akcji przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. (b), lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia Akcji lub Praw do Akcji w całości lub części.

§5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Upoważnienia i nabywania Akcji lub Praw do Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji lub Praw do Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, w tym do zawarcia umowy (umów) z podmiotem (podmiotami), który będzie dokonywał działań stabilizacyjnych.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie:

W związku z planowaną emisją akcji serii E spółki Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”) w drodze oferty publicznej ("Oferta”), Zarząd Spółki po konsultacji z zaangażowanymi doradcami postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz praw do akcji własnych przez Spółkę.

Celem uchwały jest umożliwienie dokonywania działań stabilizacyjnych mających na celu wsparcie kursu notowań akcji i praw do akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) w okresie następującym po zakończeniu Oferty.

W ocenie Zarządu Spółki, w interesie Spółki leży zabezpieczenie uniknięcia gwałtownego spadku cen akcji i praw do akcji Spółki w okresie następującym bezpośrednio po rozpoczęciu notowania praw do akcji serii E na rynku giełdowym. Uniknięcie tego rodzaju wahań leży również w interesie inwestorów, co może mieć wpływ na ocenę Oferty, a tym samym może przełożyć się na podniesienie jej atrakcyjności.

Nabywanie praw do akcji lub akcji w ramach transakcji stabilizacyjnych będzie dokonywane na zasadach określonych w odpowiednich regulacjach oraz w umowie o stabilizację. Zarząd Spółki przewiduje, że transakcje nabycia praw do akcji lub akcji będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia rozpoczęcia notowań praw do akcji na GPW oraz po cenie nie wyższej niż ostateczna cena emisyjna akcji serii E w Ofercie.

W związku z planowanymi działaniami stabilizacyjnymi, Spółka udzieli wybranemu menedżerowi stabilizującemu opcji stabilizacyjnej, na podstawie której menedżer stabilizujący będzie uprawniony do sprzedaży i przeniesienia na Spółkę praw do akcji oraz akcji nabytych przez niego w ramach działań stabilizacyjnych po cenie równej cenie nabycia takich praw do akcji lub akcji przez menedżera stabilizującego w transakcjach stabilizacyjnych na GPW, przy czym cena ta nie będzie wyższa niż ostateczna cena emisyjna akcji serii E w Ofercie. Jeżeli menedżer stabilizujący podejmie decyzję o podjęciu działań stabilizacyjnych, przeniesie on na Spółkę prawa do akcji lub akcje nabyte w ramach działań stabilizacyjnych, co może zostać przeprowadzone w jednej lub większej liczbie transakcji zawieranych przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych począwszy od dnia pierwszego notowania praw do akcji na GPW. Opcja stabilizacyjna będzie obejmowała nie więcej niż 15% ostatecznej liczby nowo emitowanych akcji serii E Spółki oferowanych w Ofercie, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż 4 miliony akcji lub praw do akcji Spółki.

Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie uchwały zostaną umorzone, chyba że zostaną inaczej rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień uchwały.

W ocenie Zarządu Spółki wszelkie środki, które mogą przełożyć się na powodzenie emisji akcji serii E w drodze oferty publicznej, w tym umożliwienie działań stabilizujących kurs akcji Spółki, powinny zostać podjęte. Sukces oferty publicznej może bowiem pozwolić na dalszy rozwój działalności Spółki, wzmocnienie jej pozycji względem konkurencji oraz umocnienie jej wiarygodności na rynku i wobec partnerów handlowych.

Uwzględniając powyższą argumentację jak również planowane warunki działań stabilizacyjnych oraz nabywania akcji własnych i praw do akcji własnych przez Spółkę, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.781.793 akcji co stanowi 86,21% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 32.823.436 głosów ”za” oraz 9.958.357 głosów oddanych "przeciwko”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się” nie było.

Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-22RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-22IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »