Reklama

STAPORKOW (ZUK): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 28 marca 2017 roku - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 marca 2017 roku (NWZ).

NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Poniżej zamieszczono informację nt. zakresu zmian w Statucie Spółki dokonanych przez NWZ.

Reklama

- §6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.211.288,94 zł (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięć dziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:

- 4.103.790 (cztery miliony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda,

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda,

- nie mniej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.”

- w §11 Statutu Spółki skreśla się ust. 5, zaś ust. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

"3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

- §13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Nadzorczej albo

3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie czternastu dni od daty otrzymania żądania.

4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych i w terminach tam przewidzianych.”

- po §15 Statutu Spółki dodaje się § 15a w następującym brzmieniu:

"§ 15a

1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki.

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

Jednocześnie Emitent informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmiany, który został przyjęty przez NWZ Spółki, został zamieszczony w treści uchwały nr 7 NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-28Grzegorz PasturczakPrezes Zarządu
2017-03-28Dariusz CieślikCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »