Reklama

WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 13 września 2018

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki WISTIL S.A. ("Spółka”, "Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września 2018 r. ("NWZA”).

Reklama

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał

UCHWAŁA NR 1 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a Irenę Święcicką

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 2 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 3 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 4 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Aurelia Król

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 5 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

§1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. ("Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:

1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,

2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu

3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi

4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),

b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 6 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący –

1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

"§ 8

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.

3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”

- ustępy 2 i 3 skreśla się.

Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:

"§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:

"§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”,

3) W § 19 ust. 3 skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 7 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 8 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów "za” 1.000.000

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA

Irena Święcicka


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-13Mieczysław KędzierskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »