PFLEIDER (PFL): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku - raport 43

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2019 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 października 2019 roku

Reklama

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki,

6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 w związku z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu spółki Pfleiderer Group S.A. (,,Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Zgromadzenie”) postanawia uchwalić następujące zasady wynagradzania Zbigniewa Prokopowicza, pełniącego rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (,,Rada Nadzorcza”) (,,Przewodniczący”) na czas jego oddelegowania do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

§1

W związku z oddelegowaniem Przewodniczącego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i na czas oddelegowania do Zarządu Spółki, na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r., Przewodniczącemu będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§2

1. Przewodniczącemu będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty 53.000 EUR (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) ("Wynagrodzenie Podstawowe”).

2. Wynagrodzenie Podstawowe należne na podstawie niniejszego paragrafu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§3

1. Przewodniczącemu będzie również przysługiwała premia za osiągnięte przez Spółkę wyniki za rok 2019, na zasadach dotychczas określonych dla prezesa Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem możliwych zmian Kryteriów Premiowania (zgodnie z definicją poniżej) dokonywanych przez Radę Nadzorczą po dacie podjęcia niniejszej uchwały) (,,Premia”), na następujących zasadach:

wysokość Premii będzie wynosiła kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty EUR 636.000 (,,Kwota Podstawowa”) pod warunkiem spełnienia przez Przewodniczącego w 100% celów biznesowych określonych przez Radę Nadzorczą dla prezesa Zarządu Spółki na rok 2019 (,,Kryteria Premiowania”);

w przypadku spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu przewyższającym 100%, Premia zostanie zwiększona ponad Kwotę Podstawową do maksymalnej wysokości nie wyższej niż 250% Kwoty Podstawowej; oraz

w razie spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu mniejszym niż 100%, Premia będzie należna w kwocie mniejszej niż Kwota Podstawowa albo Premia nie będzie należna.

2. Premia będzie należna w przypadku stwierdzania przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Premiowania za rok 2019 zostały spełnienie (bez względu na fakt ile osób w roku 2019 pełniło funkcję prezesa Zarządu Spółki i przyczyniło się do ich spełnienia). W takiej sytuacji Przewodniczącemu będzie przysługiwała Premia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu Spółki (tj. w razie stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Biznesowe zostały spełnione oraz pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu przez okres trzech miesięcy, Przewodniczący będzie uprawniony do 1/4 (jednej czwartej) kwoty Premii).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do obliczenia wysokości Premii należnej Przewodniczącemu oraz zastosowania zasad wypłaty Premii zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami ustalenia celów premiowych oraz wypłaty wynagrodzenia premiowego dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

4. Premia zostanie wypłacona w terminie, w którym Spółka wypłaci premie za rok 2019 dla członków Zarządu Spółki, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności).

§4

1. Dodatkowo, przyznaje się Przewodniczącemu jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 10.903 EUR brutto (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) ("Wynagrodzenie Dodatkowe”).

2. Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wypłacone niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego.

§5

1. Niezależnie od wypłaty Wynagrodzenia Podstawowego, Premii oraz Wynagrodzenia Dodatkowego Spółka zwróci Przewodniczącemu wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

2. W okresie delegowania do Zarządu Spółki, Przewodniczący nie będzie upoważniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w uchwale nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, która została następnie zmieniona uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§6

Celem uniknięcia wątpliwości, niniejsza uchwała nie ma wpływu na wynagrodzenie Przewodniczącego wynikające z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

W głosowaniu nad uchwałą nr oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się”.

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-09KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »