Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. (kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.03.2021 r.) - raport 8

Raport bieżący nr 8/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołane na dzień 18.03.2021r. w dniu 15.04.2021 r. kontynuowało obrady. Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) Emitent podaje:

Reklama

I. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A. na 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” i braku głosów "przeciw”, to jest "za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4

grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. w Warszawie z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”):

1) Value FIZ subfundusz 1,

2) Cezary Gregorczuk,

uprawnieni łącznie do 1.287.118 akcji Spółki stanowiących 20,22 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.287.118 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 11,85 % ogólnej liczby głosów (dalej: "Uprawnieni Akcjonariusze”), niniejszym dokonują wyboru Pana Karola Macieja Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Karola Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panów:

1. Marka Borzymowskiego,

2. Jana Włocha,

3. Huberta Rozpędek,

4. Cezarego Banasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 3.253.076 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 51,11 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Triton Development S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy "za”, 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów "przeciw” przy braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 85,48 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 10.05.2021 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy "za”, 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów "przeciw” przy braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 85,48 % oddanych głosów.

II. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia podaje treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 29.04.2021 r. na godzinę 10.00. Posiedzenie odbędzie się pod adresem: Grójecka 194, 02-390 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów "za”, 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy "przeciw” przy braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 14,52 % oddanych głosów.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ("Spółka”), na podstawie § 19 ust 1. Statutu Spółki wybiera Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dziesiątej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów "za”, 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy "przeciw” przy braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 14,52 % oddanych głosów.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest 2.746.893 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy "za”, 6.118.089 (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów "przeciw” przy braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 30,99 % oddanych głosów.

III. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Emitent podaje informację o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Pełnomocnik akcjonariuszy:

1) Value FIZ subfundusz 1,

2) Cezary Gregorczuk,

zgłosił sprzeciw do protokołu dotyczący uchwały nr 7 w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2021-04-16Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »