Reklama

ELEMENTAL (EMT): Treść uchwał podjętych przez NWZ Elemental Holding S.A. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Reklama

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690(sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.

Pani Agata Jarska nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Pani Agata Jarska stwierdziła podjęcie uchwały. --------------------------------------------------------------

*

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------

§ 1

Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).-------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

*

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 09 września 2015 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i § 2 w zw. z art. 430 § 1 i § 5 w zw. z art. 310 § 2 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 4)-6) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 158.466.065,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie większej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).--------------------------------------------------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Akcje Serii P”).

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P.

4. Akcje Serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii P oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii P powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------------------------

6. Termin wpłaty wkładu na Akcje Serii P Zarząd określi w uchwale.

7. Akcje Serii P nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

8. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.

9. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P.

10. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 100 000 (stu tysięcy) Akcji Serii P.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii P.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.

3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).”; -------------------------------------------------

b) w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, w literze o) in fine kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po niej nową literę p), w następującym brzmieniu:

"p) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).”. --------

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, złożonego celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładu na Akcje Serii P;

b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii P;

c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P;

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii P, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii P;

e) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;

f) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście uchwały w życie i obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).-------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii P oraz akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której Spółka jest upoważniona m.in. do wyemitowania nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Akcje Serii P”), postanawia, co następuje:

§ 1

Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Serii P ("PDA”) oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”).

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że PDA oraz Akcje Serii P będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji PDA oraz Akcji Serii P, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych PDA oraz Akcji Serii P; ------------

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia PDA oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do KNF;

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Wejście uchwały w życie i jej obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).-------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Aleksandra Barysia do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 64,39% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 102 039 690 (sto dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).-------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 98 039 690 (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 4 000 000 (cztery miliony) głosach "PRZECIW”.------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

*

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Pawła Błaszczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).

Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 4 000 000 (cztery miliony) głosach "PRZECIW”.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

*

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Krzysztofa Szymańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)

Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 4 000 000 (cztery miliony) głosach "PRZECIW”.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

*

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) netto ("Wynagrodzenie”). --------------------

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 01 października 2015 roku. -------------------------

§ 3

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto ("Wynagrodzenie”). --------

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 października 2015 roku. ----------------------------

§ 3

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-09Paweł Jarski Jarosław MichalikPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »