PBG (PBG): Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki PBG S.A. - raport 92

Raport bieżący nr 92/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: §39 1. 5) RO

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 grudnia 2005 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Reklama

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

pan Tomasz Woroch

pan Piotr Przedwojski

pan Przemysław Szkudlarczyk

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia dokonać zmiany w proponowanej treści uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, poprzez nadanie § 3 (Upoważnienia dla Zarządu) ust. 4 następującej treści:

4. zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1 i 2 i art. 433 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii E)

1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej "Akcjami serii E").

3.Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.

4.Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 roku.

5.Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.

6.Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

§ 2 (Prawo poboru)

1.Ustala się, iż Akcje serii E zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii E, każde z 7,02 praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2.Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 11 stycznia 2006 roku.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1.ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

2.określenia zasad przydziału Akcji serii E nieobjętych w ramach prawa poboru;

3.przydziału Akcji serii E;

4.zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

5.zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii E;

6.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym â�� Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);

7.złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1.W § 9 ust. 1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

2.W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

3.§ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie dopuszczenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych przepisami prawa.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 10 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tycięcy złotych) brutto,

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto,

- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

Data autoryzacji: 10.12.05 13:40

Magdalena Eckert - osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | PBG SA | PBG SA | Warszawa | złoty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »