Reklama

ORBIS (ORB): Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18 października 2019 r. i wyniki głosowań - raport 35

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 18 października 2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się:

Reklama

(pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

Andrzej Leganowicz oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.296.506 akcji, co stanowi 98,31% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.296.506, z czego oddano 45.296.506 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki "Orbis” S.A. w postaci "Departamentu Usług”;

b) zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.296.507 akcji, co stanowi 98,31% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.296.507, z czego oddano 45.296.507 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 5a porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki "Orbis” S.A w postaci "Departamentu Usług”

§1

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu spółki "Orbis” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622 ("Spółka”) oraz art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz Accor Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000785725 ("Nabywca”), za cenę 579.624.000 złotych (pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset dwudziestu czterech tysięcy złotych), wyodrębnionej w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci "Departamentu Usług”, którego główne funkcje dotyczą:

• wykorzystywania licencji udzielonych Spółce na używanie m.in. wybranych znaków towarowych i marek hotelarskich należących do grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest spółka Accor S.A. z siedzibą w Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek (Registre du commerce et des sociétés) pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444 ("Accor”, "Grupa Accor”), jak również projektów przestrzeni wspólnych i know-how opracowanych przez Grupę Accor,

• zawierania i wykonywania umów franczyzy ("Umowy FA”) i/lub umów o zarządzanie hotelami ("Umowy HMA”) zawartych z podmiotami trzecimi (z siedzibą w Polsce lub za granicą) będącymi posiadaczami hoteli,

• zawierania i wykonywania umów serwisowych (wewnątrzgrupowych lub z podmiotami trzecimi) dotyczących np. pomocy technicznej, marketingu, programów lojalnościowych, dystrybucji lub usług IT.

Transakcja sprzedaży obejmie wszelkie składniki majątkowe przynależne lub funkcjonalnie związane z Departamentem Usług i prowadzoną za jego pośrednictwem działalnością, w tym w szczególności:

1.1. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Głównej Umowy Licencyjnej (Master License Agreement) zawartej pomiędzy Accor i Spółką w dniu 7 stycznia 2015 r. oraz prawa i obowiązki z wszelkich związanych z nią umów dodatkowych;

1.2. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Głównej Umowy Licencyjnej Soluxury (Master License Agreement) zawartej pomiędzy Soluxury HMC i Spółką w dniu 7 stycznia 2015 r. oraz prawa i obowiązki z wszelkich związanych z nią umów dodatkowych;

1.3. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z generalnych umów franczyzy marek hotelowych (master franchise agreements of hotels brands) zawartych przez Spółkę;

1.4. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umów HMA i Umów FA, a także wszelkich innych umów związanych funkcjonalnie z działalnością Departamentu Usług;

1.5. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z listów intencyjnych dotyczących przyszłych Umów HMA lub Umów FA;

1.6. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów regulujących zasady współpracy z osobami zaangażowanymi w prowadzenie działalności serwisowej związanej funkcjonalnie z działalnością Departamentu Usług;

1.7. aktywa wykorzystywane do prowadzenia działalności serwisowej w ramach Departamentu Usług;

1.8. specjalistyczne oprogramowanie i aplikacje związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Departamentu Usług;

1.9. wszelkie prawa z zarejestrowanych znaków towarowych "Winestone” oraz know-how związany z działalnością restauracyjną, prowadzoną pod nazwą i z wykorzystaniem znaków towarowych "Winestone”;

1.10. należności i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Departamentu Usług;

1.11. tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące Departamentu Usług;

1.12. wszystkie udziały w spółce Orbis Kontrakty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000228450;

1.13. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych dedykowanych do prowadzenia działalności Departamentu Usług;

1.14. środki pieniężne zdeponowane na wspomnianych powyżej rachunkach bankowych w kwocie niezbędnej do dalszego prowadzenia działalności Departamentu Usług;

1.15. pracowników zatrudnionych w ramach działalności Departamentu Usług, jak również prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z takimi pracownikami;

1.16. dokumentację związaną z działalnością w ramach Departamentu Usług, w tym:

a) dokumenty i księgi dotyczące działalności serwisowej;

b) dokumentacja pracownicza;

c) wewnętrzne regulaminy i instrukcje;

1.17. wszelkie inne składniki majątkowe i niemajątkowe, które są funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Departamentu Usług, jak również prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania, które zostaną nabyte lub powstaną po dniu podjęcia niniejszej uchwały, a które będą funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Departamentem Usług.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia Departamentu Usług lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1.1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Departamentu Usług, w tym warunków płatności ceny sprzedaży Departamentu Usług oraz terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności Departamentu Usług na Nabywcę;

1.2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych Departamentu Usług, które zostaną zbyte przez Spółkę;

1.3. uzyskania zgody wierzycieli oraz kontrahentów Spółki na przejęcie przez Nabywcę praw z umów związanych z Departamentem Usług;

1.4. przejścia części zakładu pracy Spółki (który wchodzi w skład zorganizowanej część przedsiębiorstwa Spółki) na rzecz Nabywcy; oraz

1.5. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne w celu wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.296.507 akcji, co stanowi 98,31% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.296.507, z czego oddano 44.273.648 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 1.022.859 głosach "wstrzymujących się”.

(pkt 5b porządku obrad)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Orbis S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622 ("Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1 W statucie Spółki dodaje się § 13(1) o następującej treści:

"Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (na zasadach określonych w ksh). Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

2 Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a wywołuje skutek od dnia rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.296.506 akcji, co stanowi 98,31% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.296.506, z czego oddano 45.281.549 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 14.957 głosach "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

_______________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »