Reklama

GRAAL (GRL): Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. w dniu 13 października 2011r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego października dwa tysiące jedenastego roku (13-10-2011 r.) ja Leszek Solecki notariusz w Wejherowie, prowadzący Kancelarię, przy ulicy Sobieskiego numer 318, przybyłem do siedziby GRAAL Spółki Akcyjnej w Wejherowie, przy ulicy Zachodniej numer 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205630 (posiadającej NIP 588-20-01-859, REGON 190056438), gdzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z którego sporządziłem następującej treści

Reklama

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Gerard Józef Bronk oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1200 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej, a następnie zaproponował podjęcie uchwał: o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu jawnym uchwały numer 01/10/2011 i numer 02/10/2011 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/10/2011 o następującej treści:

"Uchwała nr 01/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A, zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.552.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.552.380, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.552.380 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,1 % (czterdzieści cztery i 1/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 02/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

a/ Iwonę Elżbietę Hinz,

b/ Roberta Tadeusza Wijata.".

W tym miejscu Iwona Elżbieta Hinz i Robert Tadeusz Wijata oświadczyli, że wybór ten przyjmują.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.552.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.552.380, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.552.380 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,1 % (czterdzieści cztery i 1/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 03/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogusława Franciszka Kowalskiego.".

Bogusław Franciszek Kowalski oświadczył, że wybór ten przyjmuje i wyjaśnił, że jako jeden z akcjonariuszy jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.552.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.552.380, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.552.380 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,1 % (czterdzieści cztery i 1/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.552.380 akcji, na ich ogólną liczbę 8.056.485 (osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) oraz realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad obejmującym, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w przepisanym terminie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 04/10/2011 o następującej treści:

"Uchwała nr 04/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.".

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.552.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.552.380, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.552.380 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,1 % (czterdzieści cztery i 1/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

W tym miejscu akcjonariusz Władysław Korzeniowski zaproponował zmianę do projektu uchwały sporządzonego przez Zarząd Spółki, objętej punktem 7 porządku obrad (zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy umieszczonej w punkcie 7 porządku obrad).

Następnie, zgodnie z punktem 7 porządku obrad, przy uwzględnieniu projektu uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza Władysława Korzeniowskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 05/10/2011 o następującej treści:

"Uchwała nr 05/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego

na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, w ten sposób, że:

1/ paragraf drugi ustęp drugi tej uchwały otrzymuje brzmienie:

"2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.

Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą od: ceny ostatniego przed datą nabycia niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych), a niższa niż 3,00 zł (trzy złote).

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h., łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.",

2/ paragraf drugi ustęp trzeci tej uchwały otrzymuje brzmienie:

"3. Akcje Własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego lub podmiotów trzecich, w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych.".

Pozostałe postanowienia uchwały nr 24/06/2011 pozostają bez zmian.".

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.552.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.552.380, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.552.380 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,1 % (czterdzieści cztery i 1/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość powziętych uchwał, brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.
Robert Wijata - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »