Reklama

KPPD (KPD): Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.:

Reklama

UCHWAŁA NR 01/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michał Raj

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 18/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2018-05-25Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »