Reklama

KPPD (KPD): Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r.

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r.:

UCHWAŁA NR 01 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 02 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 03 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1433500

Liczba głosów "przeciw" .0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 04 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r., obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.179.442,99 zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 - do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.254.367,68 zł,

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.254.367,68 zł,

4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469.365,37 zł,

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 05 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. w kwocie: 3.254.367,68 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 06 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 07 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 08 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 09 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 10 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 11 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 12 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że na zgłoszony Zarządowi Spółki pisemny wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek spółka z o.o., posiadającego 352.241 akcji, wybór Rady Nadzorczej zostanie dokonany na tym zgromadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W celu ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 13 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD -Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD -Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%.

Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.433.500

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0.

Przewodniczący zarządził konstytuowanie się grup dla wyboru członków Rady Nadzorczej, po czym oświadczył, że została utworzona jedna grupa do wyboru członka Rady Nadzorczej w skład której wchodzi Kronospan Szczecinek spółka z o.o.

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Kronospan Szczecinek spółka z o.o. reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu 352.241 akcji, może utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, gdyż zgodnie z treścią art. 385 §5 ksh do utworzenia grupy dla wyboru jednego członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym konieczne jest posiadanie co najmniej 286.700 akcji.

UCHWAŁA NR 14/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania w oddzielnej grupie

W związku z art. 385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 352.241

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 21,71%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym

w tym:

Liczba głosów "za" 352.241

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

W związku z nieutworzeniem innych grup Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na cztery pozostałe miejsca, na które zgłoszono następujące kandydatury: Michał Raj, Zenon Wnuk, Krzysztof Łączkowski i Grzegorz Mania. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz konstytuujący grupę dla wyboru członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 15 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Machała Raja

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym1.081.259.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.081.259

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 16/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.081.259

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 17/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.081.259

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 18/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grzegorza Mani

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Grzegorza Manię w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259.

w tym:

Liczba głosów "za" 1.081.259

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Marek Szumowicz-Włodarczyk - Prezes Zarządu
Bożena Czerwińska-Lasak - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »