Reklama

FEERUM (FEE): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Feerum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

Reklama

Uchwała nr 8 ws. udzielenia Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Kowalskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw ” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Piotra Wielesik."

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 3

W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad"

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.222 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.021 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.064 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 6

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947.000 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) w następujący sposób:

a) kwota 4.944.037,64 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem 64/100) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,

b) kwota 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100), tj. 0,21 zł na każdą akcję zostaje przeznaczona zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. b (dzień dywidendy), ustala się na 28 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18 sierpień 2015 roku.”

Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100).”

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw ” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw ” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 26 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Janusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw ” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jakuba Marcinowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166, "przeciw” 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusza w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw ” 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-28DANIEL JANUSZPREZES ZARZĄDU
2015-04-28PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »