Reklama

WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Reklama

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. :

UCHWAŁA NR 1 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Par.1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2012 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za

2012 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy

2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,

c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za

rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 

2012 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2012,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2012.

8. Zmiany w Statucie Spółki.

9. Zamknięcie obrad

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 3 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

Par. 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 4 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Par. 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Jarosław Wilner

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 5 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i

pasywów sumą : 74 099 872,43 zł. ( słownie : siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt

dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

wykazujący stratę netto w wysokości : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto

dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia

2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy

miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden

groszy),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 242 531,86 zł. ( dwieście

czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 6 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 7 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie : pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Stratę netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3 192 260,31 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 8 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2012 .

Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2012 , na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 209 185 tys. zł. ,

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 13 111 tys. zł. ,

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 046 tys. zł.,

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 592 tys. zł.

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL"

za rok obrotowy 2012.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 9 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 1.01.do 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.

u c h w l a , c o na s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 11 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Gręda.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 14 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 15 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 15.02.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Pani Justynie Przyjemska.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 16 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 21.06.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Łukaszowi Ścigała.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 17 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 18 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 21.06. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 19 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 25 czerwca 2013 r.

W sprawie : zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :

Par. 1.

Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:

"§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych.

2. PKD 70.10 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów

finansowych

3. PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów.

4. PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

5. PKD 68.10 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

6. PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

7. PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim.

8. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

działalność powiązana.

9. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność ; działalność portali internetowych.

10. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

11. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.

12. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach.

13. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów.

14. PKD 47.91 – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

15. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na

straganach i targowiskach.”

Par. 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %

Łączna liczba ważnych głosów 567346.

w tym :

Liczba głosów "za” 567346.

Liczba głosów "przeciw” 0.

Liczba głosów wstrzymujących się 0.

Zgłoszone sprzeciwy – 0.

Przewodniczący ZWZA


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-25 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »