Reklama

VINDEXUS (VIN): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu – treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Kuleszę----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została przez aklamację. -------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Mieczysław Litwin i Piotr Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;---------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----------------------------------------------------

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013-------------------------------------------

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013--------------------------------------

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013---

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013------------------------------------------------

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013------------------------------------------------

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013------

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki-----------------------------------------------------------------

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;--------------------------------------------------------------------------

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, to jest za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2013.------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.----------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus”

za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013.---------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus”

za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 wynoszący 1.240.269,53 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć:------------

- w części tj. 579.596,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję,-------

- w części tj. 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,--------------------------------------------

- pozostałą część tj. 635.672,63 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 września 2014 r.,----------------------------

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2014 r.-----------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) głosów stanowiących 64,70% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki. nie wziął udziału w głosowaniu --------------

- ZA uchwałą oddano 7.500.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.--------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.------------------------------------------------

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 2.784.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 24,01% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,---------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 2.784.000 głosów,-----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwinowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.----------------------------------------------

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 6.254.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 53,95% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,----------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 6.254.000 głosów,------------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----------------------------------------------------

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 6.724.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 58,00% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,----------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 6.724.000 głosów,-----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Lechowi Fronckielowi.------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Litwinowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie odwołania Marty Kuchno z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią Martę Kuchno ze składu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------

- ZA uchwałą oddano 0 (zero) głosów,----------------------------------------------

- PRZECIW oddano 7.754.000 głosów,-------------------------------------------

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,----------------------------------------

zatem powyższa uchwała nie została podjęta.-------------------------------

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-16Jerzy KuleszaPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »