Reklama

LUBAWA (LBW): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Uchwały głosowane i podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r.:

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Kois.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

13) Zmiana Statutu Spółki.

14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Kamilę Jurgę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą:

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Krystynę Magott.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Izabelę Gąbkę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 ( 01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 171.929.222,65 złotych,

2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie ( - )

( minus ) 3.792.103,88 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 3.026.916,34 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie ( - ) ( minus ) 765.187,54 złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.187,54 złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.300.114,81 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. )

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.825.830,34 złotych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.799.380,00 złotych, inne całkowite dochody w kwocie netto 2.892.671,39 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.672.051,39 złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

5.815.360,23 złotych,

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.007.700,46 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) 3.792.103,88 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 71.925.326,68 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

W paragrafie 5 Statutu Spółki do istniejącej treści dodaje się nowe punkty 31)-32) o treści:

31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej prawomocnego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Janusza Cegła do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za”: 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw”: 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-27Marcin KubicaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »