WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. )

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez

Reklama

ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. :

UCHWAŁA NR 1 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów : 493703

w tym :

Liczba głosów "za” : 488574

Liczba głosów "przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się : 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2014 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za

2014 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz wniosku Zarządu w 

sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy

2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za

rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 

2014 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2014,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2014.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów "za": 488574

Liczba głosów "przeciw": 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 3 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów "za": 490012

Liczba głosów "przeciw": 3691

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 4 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Jarosław Wilner

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów "za": 490012

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 5 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 , na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i

pasywów sumą : 79 062 488,85 zł ( słownie : siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt

dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

wykazujący zysk netto w wysokości : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion pięćset

dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia

2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 628 111,97 zł. ( sześćset

dwadzieścia osiem tysięcy sto jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów "za": 485574

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 6 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów "za": 485374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 7 A/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów "za": 485374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 8 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2014 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2014 , na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. , który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 204 588 tys. zł. ,

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 723 tys. zł. ,

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 539 tys. zł.,

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 1 330 tys. zł.

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL"

za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 4935032

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów "za": 485374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 9 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 1.01.do 31.12.2014 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01. do 31.12.2014 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 11 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:49,35%

Łączna liczba ważnych głosów:493503

w tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 14 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%.

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 15 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów "za": 488374

Liczba głosów "przeciw": 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

Przewodniczący

ZWZA

2. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. )

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje informacje o sprzeciwach zgłoszonych

do protokołu podczas obrad ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca

2015 r.

Akcjonariusze zgłosili sprzeciwy do następujących uchwał - NR 1 – 2 akcjonariuszy, NR 2 – 1

akcjonariusz, NR 5 – 2 akcjonariuszy; NR 6 – 2 akcjonariuszy; NR 7A – 2 akcjonariuszy, NR 8 –

2 akcjonariuszy, NR 9 – 2 akcjonariuszy, NR 10 – 2 akcjonariuszy, NR 11 – 2 akcjonariuszy, NR

12 – 1 akcjonariusz, NR 13 – 1 akcjonariusz; NR 14 – 2 akcjonariuszy, NR 15 – 2 akcjonariuszy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »