Reklama

WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r. :

Reklama

UCHWAŁA NR 1 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a Irenę Święcicką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za”: 489.574

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2015 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za

2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w 

sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy

2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2015 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za

rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 

2015 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2015,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2015.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" : 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 3 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za": 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 4 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Aurelia Król

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za": 489.574

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 5 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą: 85.590.794,54 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów, pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze)

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7.274.548,88 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, pięćset czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy)

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 7.274.548,88 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, pięćset czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy)

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.130.301,56 zł. (słownie: pięć milionów, sto trzydzieści tysięcy trzysta jeden złotych, pięćdziesiąt sześć groszy)

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za": 489.574

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 6 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,95 %

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za": 489.574

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy -0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 7 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 7.274.548,88 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, pięćset czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 4.000

Liczba głosów wstrzymujących się: 200

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 8 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2015 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2015, na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 206.886 tys. zł.

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujący zysk netto w wysokości 11.354 tys. zł oraz całkowite dochody w kwocie 11.354 tys. zł.

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.469 tys. zł.

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.170 tys. zł.

5) dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL"

za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 9 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 11 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

-

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 14 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 15 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 07 czerwca 2016 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015

roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 489.574

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,95%

Łączna liczba ważnych głosów 489.574

w tym :

Liczba głosów "za" 489.574

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Przewodniczący

ZWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL” S.A.

oraz liczbie głosów z tych akcji.

Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-07 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | 2016 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »