Reklama

WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. w dniu 05.06.2018 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL S.A. ("Spółka”, "Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 czerwca 2018 r. ("ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

Reklama

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej WISTIL S.A. za rok obrotowy 2017, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6a), 6b), 6d) przyjętego porządku obrad wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://wistil.pl/komunikaty/

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał

UCHWAŁA NR 1 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią Irenę Święcicką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43%

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za” 494.355

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 2 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2017.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A.;

e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 494.355

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 3 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 494.355

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

rena Święcicka

UCHWAŁA NR 4 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Aurelia Król

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 494.355

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 5 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 489.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 4.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 6 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się :

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 101.145.371,75 zł. (słownie: sto jeden milionów, sto czterdzieści pięć tysięcy, trzysta siedemdziesiąt jeden złotych, siedemdziesiąt pięć groszy);

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.878.235,93 zł (słownie: dziesięć milionów, osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście trzydzieści pięć złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.878.235,93 zł (słownie: dziesięć milionów, osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście trzydzieści pięć złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze);

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.010.934,49 zł (słownie: siedem milionów, dziesięć tysięcy, dziewięćset trzydzieści cztery złote, czterdzieści dziewięć groszy)

6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 489.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 4.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 7 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 10.878.235,93 zł (słownie: dziesięć milionów, osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście trzydzieści pięć złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 8.981

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 8 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2017 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2017, na które składa się :

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 223.809 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony, osiemset dziewięć tysięcy złotych);

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11.936 tys. zł (jedenaście milionów, dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 11.936 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.873 tys. zł (jedenaście milionów, osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 840 tys. zł. (osiemset czterdzieści tysięcy złotych);

6) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 489.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 4.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 9 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 489.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 4.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 10 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 489.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 4.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący ZWZA

Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 11 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 8.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 12 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

w tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 8.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 13 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

W tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 8.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 14 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Marcinowi Hausman.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

W tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 8.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka

UCHWAŁA NR 15 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 05 czerwca 2018 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 494.355

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,43 %

Łączna liczba ważnych głosów 494.355

W tym :

Liczba głosów "za" 485.374

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 8.981

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA Irena Święcicka


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-05Mieczysław KędzierskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »