WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r. :

Reklama

UCHWAŁA NR 1 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią Irenę Święcicką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za” 718.706

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2016.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2016;

e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

g) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 3 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71, 87%

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 4 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Aurelia Król

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 5 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 6 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się :

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 94.351.367,02 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony, trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy, trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, dwa grosze);

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 6.315.296,79 zł (słownie: sześć milionów, trzysta piętnaście tysięcy, dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy)

6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 7 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym:

Liczba głosów "za" 710.225

Liczba głosów "przeciw" 8.481

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 8 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2016 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2016, na które składa się :

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 218.843 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów, osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 16.120 tys. zł (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych); oraz całkowite dochody w kwocie 16.120 tys. zł (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych);

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.062 tys. zł (słownie siedemnaście milionów, sześćdziesiąt dwa tysiące);

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.257 tys. zł (słownie: piętnaście milionów, dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy);

5) informacje dodatkowe i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 9 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87%

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 11 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 597.017

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,7 %

Łączna liczba ważnych głosów 597.017

w tym:

Liczba głosów "za" 597.017

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Wyłączonych z głosowania: 121.689

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 14 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A., Panu Marcinowi Hausman.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 15 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 718.706

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 16 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Panią Zenonę Kwiecień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 593.517

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 125.189

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 17 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Panią Ninę Surma.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym:

Liczba głosów "za" 715.206

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 18 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Pana Jarosława Marczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 715.206

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 19 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Pana Marcina Hausmana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 715.206

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 20 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Pana Zbigniewa Turlakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów "za" 715.206

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący

ZWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL” S.A.

oraz liczbie głosów z tych akcji.

Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje s

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »