Reklama

ASSECOBS (ABS): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Tomasza Kaznowskiego.

2. Mariusza Lizon.

3. Sławomira Pawłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5.Przyjęcie porządku obrad;

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;

8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;

9.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

10.Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy;

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, w tym: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 092 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się sumą bilansową 297 765 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. zł.), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 725 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 772 132 ważnych głosów z 19 772 132 akcji, które stanowią 59.1657723684 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 772 132 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 198 960 ważnych głosów z 19 198 960 akcji, które stanowią 57.4506227790 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 248 986 ważnych głosów z 19 248 986 akcji, które stanowią 57.6003196822 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 248 986 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 958 536 ważnych głosów z 19 958 536 akcji, które stanowią 59.7235643471 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 958 536 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

1.zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

-zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;

-zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Romuald Rutkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »