Reklama

ASSECOBS (ABS): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2012 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 r.

w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Olekszyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Mariusz Lizon - Członek Komisji,

- Paweł Petrusewicz - Członek Komisji,

- Sławomir Pawłowski - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5.Przyjęcie porządku obrad;

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;

8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy;

12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, w tym:

1)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 29 834 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tys. zł),

2)bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się sumą bilansową 288 308 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów trzysta osiem tys. zł.),

3)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 769 tys. zł. (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tys. zł.),

4)oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 668 988 ważnych głosów z 21 668 988 akcji, które stanowią 64.8418901644 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 668 988 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 039 316 ważnych głosów z 21 039 316 akcji, które stanowią 62.9576709908 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 039 316 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 145 842 ważnych głosów z 21 145 842 akcji, które stanowią 63.2764374782 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 145 842 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 850 457 ważnych głosów z 21 850 457 akcji, które stanowią 65.3849147379 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 850 457 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 roku do 20.10.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.10.2011 roku do 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

1)zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 29 834 134,80 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

a)część zysku netto za 2011 rok w kwocie 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę;

b)pozostałą część zysku netto za 2011 rok w kwocie 91 943,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy;

2)niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przekazać do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.

§ 2

W związku z § 1 łączna kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę Akcjonariuszom Spółki dywidendy wynosi 32 081 465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tj. 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 095 816 ważnych głosów z 22 095 816 akcji, które stanowią 66.1191225989 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 095 816 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Romuald Rutkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | ZGROMADZENIA | +18 | business | Emitent | treść | zgromadzenie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »