Reklama

ASSECOBS (ABS): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Reklama

w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Tomasz Kaznowski – Członek Komisji,

- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji,

- Paweł Petrusewicz – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5.Przyjęcie porządku obrad;

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy;

12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w tym:

1)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 532 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tys. zł),

2)bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się sumą bilansową 276 597 tys. zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tys. zł.),

3)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31 232 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tys. zł.).

4)oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu w okresie od 01.01.2012 do 01.07.2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od 02.07.2012 do 31.12.2012 – funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20.933.710 ważnych głosów z 20.933.710 akcji, które stanowią 62.6416574948 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.933.710 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.009.914 ważnych głosów z 21.009.914 akcji, które stanowią 62.8696889745 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.009.914 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.740.023 ważnych głosów z 21.740.023 akcji, które stanowią 65.0544540215 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.740.023 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 lipca do 05 października w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca do 31 grudnia w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 02.07.2012 do 31.12.2012 – funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jarosławowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 26 531 010,43 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziesięć złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

1)część zysku netto za 2012 rok w kwocie 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję;

2)pozostałą część zysku netto za 2012 rok w kwocie 130 637,96 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-18Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2013-04-18Mariusz LizonCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | +18 | zarzad | treść | business | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »