Reklama

ASSECOBS (ABS): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Reklama

w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Mariusz Lizon – Członek Komisji,

- Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,

- Anna Ławicka – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy;

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w tym:

1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 828 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tys. zł),

2) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się sumą bilansową 291 396 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tys. zł.),

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 430 tys. zł. (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści tys. zł.),

4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 999 628 ważnych głosów z 20 999 628 akcji, które stanowią 62.8389093330 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 999 628 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 475 832 ważnych głosów z 20 475 832 akcji, które stanowią 61.2715115985 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 475 832 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 205 941 ważnych głosów z 21 205 941 akcji, które stanowią 63.4562766455 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 205 941 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-15Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2014-04-15Mariusz LizonCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | zarzad | business | treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »