Reklama

BORYSZEW (BRS): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku - raport 23

Raport bieżący nr 23/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku (dalej równie jako ZWZ).

Uchwały podjęte przez ZWZ:

Ad. 2 porządku obrad

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął.

Ad. 4 porządku obrad

"Uchwała Nr 2

(Projekt)

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad

"Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 121.923.322 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 8.494.587 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 6 porządku obrad

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.636.337 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 173.789 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem

w kwocie (173.877) tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 178.393 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.475 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2019 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od

1 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.788.372 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 98.745 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie (98.206) tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 259.850 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 81.974 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 29 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 11 porządku obrad

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 7 kwietnia 2019 roku;

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 7 kwietnia 2019 roku;

- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 12 porządku obrad

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto wykazaną

w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok w kwocie 173.789 tys. złotych z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 13 porządku obrad

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Antosika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Wojciecha Kowalczyka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Juszczyńskiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 14 porządku obrad

"Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwal się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 129.828.837 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 589.072 głosy,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 15 porządku obrad

"Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Oddziału Nylonbor w Sochaczewie

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Nylonbor w Sochaczewie ("ZCP”).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 131.417.909 ważnych głosów z 131.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 110.115.274 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 8.303.935 głosów,

3) wstrzymało się: 12.000.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 16 porządku obrad

"Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięczne w kwocie:

a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.000 złotych brutto

b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 8.000 złotych brutto

c. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 6.000 złotych brutto

2. Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 131.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 129.828.837 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 585.504 głosy,

3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew w 2019 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maj 2020 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 maja 2020 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-23 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »