Reklama

PEKAES (PEK): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 16 czerwca 2015 roku. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014, poz. 133), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 16 czerwca 2015 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym PEKAES SA i łączną liczbą ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw”, "wstrzymujących się”:

Reklama

Uchwała Nr 1/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

b. podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,

d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oraz

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 428.867 tys. (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 17.211 tys. (słownie: siedemnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.177 tys. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 25.332 tys. (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 5/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 18.440.910

Liczba głosów "przeciw": 4.484.800

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 6/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela, Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 7/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu,

Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 8/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sidorowiczowi, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sidorowiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 9/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 10/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 11/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 12/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 13/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 14/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 15/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 16/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, obejmujące

w szczególności:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462.397 tys. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.176 tys. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

e. informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.925.710

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,11%

Łączna liczba ważnych głosów 22.925.710

w tym:

Liczba głosów "za": 22.925.710

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16Arkadiusz FilipowskiCzłonek Zarządu
2015-06-16Marek Młotek-KucharczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »