Reklama

PROCAD (PRD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20.541.678,29zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014r.

do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 792.099,29zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1.356.351,35zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 227.002,97zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 26 120 295,26, zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 563 657,16 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 146 267,10 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 998 706,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

a. wypłacić dywidendę w kwocie 9 (dziewięć) groszy na akcję,

b. ustalić dzień dywidendy na 12 maja 2015 roku,

c. akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału

w podziale dywidendy,

d. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

e. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 29 maja 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia

01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 1.856.604 ważnych głosów, co stanowi 20,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.856.604 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.793.354 ważnych głosów, co stanowi 30,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.793.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało: Andrzeja Przewoźnika, Andrzeja Chmieleckiego, Mariusza Jagodzińskiego, Bożenę Szczęśniak, Huberta Kowalskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2015-04-29Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »