Reklama

PROCAD (PRD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 r.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 96 tys.zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 333 tys.zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 949 tys.zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 639 tys.zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 949 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 20.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2017 w wysokości 472 191,69 zł zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy "za”, 20.000 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.036.604 ważne głosy, co stanowi 22,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.036.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.959.604 ważne głosy, co stanowi 32,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.959.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.057.000 ważnych głosów, co stanowi 22,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.057.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało: Jolantę Tomalkę, Andrzeja Przewoźnika, Andrzeja Chmieleckiego, Mariusza Jagodzińskiego, Huberta Kowalskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-11Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2018-06-11Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »