Reklama

PROCAD (PRD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 886 tys. zł;

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości

369 tys. zł;

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 076 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 369 tys. zł;

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., zawierające:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 056 tys. zł;

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 156 tys. zł;

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 698 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 157 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- zysk netto Spółki za rok 2016 w wysokości 369 816,86 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 86/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia

01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 761.000 ważnych głosów, co stanowi 8,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 677.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 1.684.000 ważnych głosów, co stanowi 18,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.600.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 84000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych” dodać wyrażenie

"i organizacjach otoczenia biznesu”.

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10”.

3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres” i "3(trzyletniej)” wstawić słowo "wspólnej”.

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania

w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA”.

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii” na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw”.

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać” i "pod” wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10. 36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby” na słowa "liczebności Rady”.

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%” na "2/3”.

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub”.

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-29Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2017-05-29Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »