PROCAD (PRD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 maja 2019 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 maja 2019 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

Reklama

ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 011 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony jedenaście tysięcy złotych); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r.

do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień

31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych

o kwotę 548 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 217 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemnaście tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r.

do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 870 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień

31 grudnia 2018 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych

o kwotę 2 477 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 241 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2018 w wysokości 1 519 425,35 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych

i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.227.000 głosów "za”, 240.000 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 767.000 ważnych głosów, co stanowi 8,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 717.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 3.040.000 ważnych głosów, co stanowi 33,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.990.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.167.000 ważnych głosów, co stanowi 24,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.117.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Jolancie Tomalce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jolancie Tomalce z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.517.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 11.06.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 50.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1. W związku z rezygnacją Pani Jolanty Tomalki z funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA powołuje na członka Rady Nadzorczej Czesława Pospieszyńskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.517.000 głosów "za”, 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2019-05-28Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »