HAWE (HWE): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku. (RB - 50/2013) - raport 50

Raport bieżący nr 50/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 1 lipca 2013 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Michała Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 04 czerwca 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 04 czerwca 2013 roku nr 37/2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 416.262 tys. PLN,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 4.491 tys. PLN,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.282 tys. PLN,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.343 tys. PLN,

f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;

3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 545.137 tys. PLN,

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 16.908 tys. PLN,

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.090 tys. PLN,

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 13.494 tys. PLN,

f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;

3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny następujących sprawozdań: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;

ii. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 4.491 tys. PLN za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego Spółki – z części utworzonej z zysków z lat ubiegłych, a w drugiej kolejności – w przypadku wykorzystania całego kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych – z kapitału utworzonego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela panu Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela panu Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Waldemarowi Falenta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek udziela panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.485.174

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.485.174

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 34,96% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Qing Tian absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 18 września 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela pani Jolancie Falenta-Rybka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 04 kwietnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 8 (ośmiu) Członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Waldemara Falenta

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki panią Jolantę Falenta-Rybka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Grzegorza Kuczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Wiesława Likus.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Dariusza Maciejuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Misiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.820.030

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.820.030

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 35,27% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Lesława Podkańskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych………………………………….……….37.485.174

Łączna liczba głosów "za”………………………….…………. 37.485.174

Łączna liczba głosów "przeciw”…………………….……….0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się”………..…0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 34,96% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Dawida Sukacz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »