Reklama

DREWEX (DRE): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 roku. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację na temat podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 r.:

Reklama

Uchwała nr 06/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Jankowskiego.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 06/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 07/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 07/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 08/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par. 18 Statutu Spółki.

15. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 08/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 09/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 09/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 10/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2009, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 342 902,88 zł.

2. Rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący stratę netto w kwocie 1.088.182,71 zł.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009 wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę 1.092.370,71 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42 842,74 zł.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 10/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 11/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z działalności w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 11/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 12/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 1.088.182,71 zł (jednego miliona osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) pokryć w ten sposób, że:

- do wysokości kwoty 55.812,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) strata zostaje pokryta z zysku z lat ubiegłych,

- w pozostałej części tj. w wysokości 1.032.370,71 zł (jednego miliona trzydziestu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) strata zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 12/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 13/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Polak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 13/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 14/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym (z wyłączeniem z głosowania akcjonariusza Wojciecha Jankowskiego stosownie do przepisu art. 413 KSH), za uchwałą nr 14/06/2010 oddano 6 304 459,00 głosów z liczby 4 804 459,00 akcji, co stanowi 73,63 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 304 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 304 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 15/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wesoły z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 15/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 16/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Koźbiał z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 16/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 17/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Majchrzak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 17/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 18/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Polak z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym (z wyłączeniem z głosowania akcjonariusza Piotra Polaka stosownie do przepisu art. 413 KSH), za uchwałą nr 18/06/2010 oddano 2.000,00 głosów z liczby 2.000,00 akcji, co stanowi 0,04 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.000,00 głosów, w tym liczba głosów "za" 2.000,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 19/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Szczur z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 19/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 20/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Mając na uwadze treść art. 386 § 2 w związku z art. 369 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji w osobie:

Wojciech Jankowski, PESEL 66052201134, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 20/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 21/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Mając na uwadze treść art. 386 § 2 w związku z art. 369 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji w osobie:

Anna Strzelecka, PESEL 70100703749.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 21/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 22/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Mając na uwadze treść art. 386 § 2 w związku z art. 369 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji w osobie:

Wojciech Wesoły, PESEL 78080615298.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 22/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 23/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Mając na uwadze treść art. 386 § 2 w związku z art. 369 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji w osobie:

Anna Barańska, PESEL 76090800864.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 23/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 24/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Mając na uwadze treść art. 386 § 2 w związku z art. 369 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji w osobie:

Katarzyna Polak PESEL 72033007868.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 24/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 25/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki w ten sposób, że po pkt 3 § 18 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

"4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 25/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 26/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikłe z uchwały przyjętej w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 26/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 27/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DREWEX Spółka Akcyjna ("Spółka")

w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki

Drewex S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. uchwala niniejszym nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się jednocześnie uchwałę Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drewex S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drewex S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 27/06/2010 oddano 6 306 459,00 głosów z liczby 4 806 459,00 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 306 459,00, w tym liczba głosów "za" 6 306 459,00 głosów, liczba głosów "przeciw" 0 (zero) głosów, liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów.

Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu.

Załączniki:

Plik;Opis
Jacek Szczur - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »