Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku - uzupełnienie - raport 9

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 23.06.2010r. Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 23.06.2010r. We wspomnianym raporcie nie znalazły się informacje o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - BDO Sp. z o.o. - i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia- 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - BDO Sp. z o.o. - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009- - roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31- grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1- - stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia- do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne- informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku .

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.555.475, co stanowi 17,90% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.154.675,

- oddano 19.154.675 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji:

- Marek Borzymowski

- Adam Szewczyk

- Wiesław Opalski

- Jan Włoch

- Zbigniew Czuba

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Załączniki:

Plik;Opis
Magdalena Szmagalska - Prezes Zarządu
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »