Reklama

HYPERION (HYP): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Hyperion”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku:

Reklama

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012,

b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2012,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012,

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2012,

c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,

7. Sprawy różne i wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 składające się z:

a) wybranych danych finansowych

b) bilansu na dzień 31.12.2012 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 89 445 000 zł,

c) zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 791 000 zł,

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 901 000 zł,

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 183 000 zł,

f) not objaśniających,

g) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012 składające się z:

a) wybranych danych finansowych,

b) skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2012r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 94 703 000 zł,

c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., który wykazuje stratę netto w wysokości 490 000 zł,

d) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 955 000 zł,

e) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 344 000 zł,

f) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321 000 zł,

g) not objaśniających,

h) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 w wysokości 791 000 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 4 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 4 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 4 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 4 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 14 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 14 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kruszyńskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 23 kwietnia 2012 roku do 13 września 2012 roku funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz w okresie od 14 września 2012 roku do 20 listopada 2012 roku funkcje Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Kruszyńskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 23 kwietnia 2012 roku do 13 września 2012 roku funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz w okresie od 14 września 2012 roku do 20 listopada 2012 roku funkcje Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kwiatkowskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 sierpnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Robertowi Kwiatkowskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 sierpnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Karolinie Kocembie pełniącej w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Karolinie Kocembie pełniącej w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała zostaje zdjęta z porządku obrad i nie będzie poddawana pod głosowanie, w związku z brakiem kworum do głosowana stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała ta zostanie poddana pod głosowanie na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 21 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 21 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 21 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 21 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Piechockiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Piechockiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała zostaje zdjęta z porządku obrad i nie będzie poddawana pod głosowanie, w związku z brakiem kworum do głosowana stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała ta zostanie poddana pod głosowanie na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Romanowi Kozieł pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Romanowi Kozieł pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Wasilewskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Wasilewskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2012 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 maja 2012 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.211.462 (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji (26,09 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.081.462 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Tomasz SzczypińskiPrezes Zarządu
2013-06-26Marek PołudnikiewiczWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »