Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2013 r.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2012, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.033 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 56.544 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56.544 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.676 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2012 w wysokości 56.543.967,42 zł (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 42/100 PLN) z kapitału zapasowego Spółki w części dotyczącej nadwyżki ceny sprzedażnej akcji ponad ich wartość nominalną.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2012, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209.563 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 18.385 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.385 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.963 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.699.800, co stanowi 14,53% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.499.000, - oddano 18.499.000 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej siódmej kadencji:

Cezary Banasiński,

Marek Borzymowski,

Wiesław Opalski,

Dariusz Walicki,

Jan Włoch.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera Pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej siódmej kadencji na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej VII kadencji nie ulega zmianie w stosunku do wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2013-06-26Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »