MNI (MNI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 roku. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,

c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,

f) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki MNI S.A.

9. Sprawy różne i wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wybrane dane finansowe,

- bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 181 274 000,00 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 5 190 000,00 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 653 000 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 413 000 zł,

- noty objaśniające,

- informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wybrane dane finansowe,

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 636 535 000 zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 6 700 000 zł,

- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 6 932 000 zł,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52 271 000 zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 237 000 zł,

- noty objaśniające,

- informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 5 190 000 zł wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 r. z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Piechockiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 24.936.784 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy z 24.936.784 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji (25,20% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 24.936.784 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Markowi Południkiewiczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 6 marca 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Leszkowi Kułakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 6 marca 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Tomczakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Tomczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Gadkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Malinowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Rywinowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kajetanowi Wojniczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Michała Tomczaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Roberta Gwiazdowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Krzysztofa Gadkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Marcina Rywina z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Kajetana Wojnicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Marka Malinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Karoline Kocemba do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.046.702 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa) akcji (44,52% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 39.317.190 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka A

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »