Reklama

HYPERION (HYP): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku w Warszawie:

Reklama

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5.Rozpatrzenie: sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013

6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013.

8.Podjęcia uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013,

b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013,

c)pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,

d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013,

e)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2013,

9.Sprawy różne i wolne wnioski,

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 składające się z:

a) wybranych danych finansowych

b) bilansu na dzień 31.12.2013 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 106 071 000 zł,

c) zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 168 000 zł,

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 067 000 zł,

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 000 zł,

f) not objaśniających,

g) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013 składające się z:

a)wybranych danych finansowych,

b)skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2013r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 120 463 000 zł,

c)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3 825 000 zł,

d)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 3 825 000 zł,

e)skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 021 000 zł,

f)skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 000 zł,

g)not objaśniających,

h)informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok oborowy 2013 w całości przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 21 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 21 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 21 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 21 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów z 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji (13,73% kapitału zakładowego), przy czym:

-za podjęciem uchwały oddano 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »